مشاعره با د

جام مینایی می سد ره تنگ دلیست. از زمان‌های قدیم در بین مردم ایران، مشاعره رواج داشته است، که علاوه بر حفظ فرهنگ غنی ایرانی، موجبات نشاط روحی جامعه و رشد اخلاقی آن را هم با خود به همراه داشته است

2023-02-08
    لايف آرسنال و منچسترسیتی
  1. در کار توام به صبر مفکن کارم
  2. ثبت نام نمایید
  3. د بیا دیگه
  4. مشاعره
  5. اندر دوجهان مقصد و مقصود علیست
  6. مشاعره با حرف د